Tramwaj ma Dębcu – konsultacje

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Zarządu Transportu Miejskiego dotyczących budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki, które rozpoczną się 25 czerwca br. i potrwają do 16 lipca 2019 r.

https://www.tramwajdebiec.pl/

Planowana jest nie tylko przebudowa torowiska od ul. Pamiątkowej do obecnie funkcjonującej pętli Dębiec, a także budowa zupełnie nowej trasy tramwajowej do Klina Dębieckiego.

Zarząd Transportu Miejskiego dysponuje już wstępną koncepcją tej inwestycji – zostanie ona przedstawiona na spotkaniu 25 czerwca 2019r., po którym możliwe będzie przekazanie swoich uwag.

Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców południowych obszarów Poznania poprzez rozbudowę sieci tramwajowej oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Rozwiązania te mają zmniejszyć liczbę samochodów i ograniczyć zatłoczenie ulic nie tylko w rejonie Klina Dębieckiego, ale także – ze względu na bliskość autostrady A2 – w całym Poznaniu.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę torowiska od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec – ok. 1,7 km,
  • budowę nowej trasy tramwajowej o długości ok. 1,6 km – od pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej), do Klina Dębieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda, w pobliżu autostrady A2),
  • powstanie – w obrębie węzła Klin Dębiecki – pętli autobusowo-tramwajowej oraz parkingów typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz dla autobusów dalekobieżnych,
  • kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Zakładany przebieg nowej trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. W ramach projektu zakłada się kształtowanie jak najbardziej dogodnych węzłów przesiadkowych, w miarę możliwości w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi”. Na całej długości inwestycji nastąpi dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do standardów infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawa nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy. Zakłada się realizację m.in. możliwie szerokich platform przystankowych, adekwatnych do prognozowanych potoków pasażerskich oraz zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery architektoniczne, a jednocześnie poprawiających bezpieczeństwo i wygodę poruszania się osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku. Przygotowana koncepcja zawiera po dwa różne warianty rozwiązań technicznych dotyczących wiaduktu nad linią kolejową nr 802 oraz torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (od ul. Czechosłowackiej).

Przewidziano również modernizację Targowiska „Racjonalizatorów”, którego nowy kształt pozwoli na dalszy rozwój funkcji handlowej tego miejsca. W ramach projektu planuje się nowe rozmieszczenie pawilonów i straganów handlowych, miejsc postojowych dla samochodów dostawczych, toalet i wiat śmietnikowych, a także nowoczesnych elementów malej architektury oraz urządzenie zieleni.

Konsultacje rozpoczną się 25 czerwca br. od spotkania z mieszkańcami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77 o godz. 17.00. Wówczas można będzie zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami i zgłosić swoje opinie, propozycje i uwagi.
Następnie opinie, propozycje i uwagi będzie można przekazać także za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na specjalnie utworzonej dla projektu stronie internetowej.

https://www.tramwajdebiec.pl/#ankieta

UWAGA!
Ankieta będzie aktywna od dnia 25 czerwca 2019 r. – dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych.
Opinie, propozycje i uwagi można będzie zgłosić również: elektronicznie na adres , w formie listów dostarczonych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu bądź przesłanych pocztą tradycyjną w czasie trwania konsultacji społecznych.

Weź udział w konsultacjach! Włącz się w planowanie naszego Miasta!

Do zobaczenia!

Zespół ds. konsultacji społecznych
Oddział Komunikacji Społecznej
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania

Komunikaty